Privacybeleid

Op deze pagina vindt u de Privacyverklaring van Lookarai

Algemeen

Indien u een account aanmaakt of contact opneemt met Lookarai of anderszins gebruik maakt van door Lookarai aangeboden diensten, worden uw persoonsgegevens zoals door u verstrekt en gebruikt, geregistreerd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Lookarai. Lookarai streeft ernaar om zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte persoonsgegevens en deze vertrouwelijk te behandelen. Lookarai houdt zich aan de in Nederland geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Informatie en gegevens die wij verzamelen Lookarai kan het volgende verzamelen: Contactinformatie;

1.

Gebruikersnaam en gecodeerd Lookarai-wachtwoord;

2.

Profielinformatie die u vrijwillig verstrekt;

3.

Algemene locatiegegevens om u te voorzien van de juiste versie van de applicatie, en exacte geo-locatiegegevens met uw uitdrukkelijke toestemming

4.

Gegevens over spelgebruik (bijv. vaardigheidsgegevens, uw speler-ID, frequentie en succes van interacties met het spel).

Doel van de gegevensregistratie

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door Lookarai voor de volgende doeleinden worden verwerkt

1.

Om een overeenkomst te sluiten en uit te voeren, zoals voor de levering van de gekozen producten, diensten of informatie;

2.

Om u en Lookarai in staat te stellen inhoud te posten en uit te wisselen via de digitale diensten van Lookarai of om contact op te nemen met andere gebruikers van dergelijke digitale diensten;

3.

Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Lookarai, en u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, of dienstmededeling of ander (elektronisch) bericht te sturen;

4.

Om u in staat te stellen in te loggen via sociale mediadiensten van derden;

5.

Om de dienstverlening en de goede werking van de diensten en producten van Lookarai te optimaliseren;

6.

Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;

Voor deze doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld van dochterondernemingen van Lookarai.

Informatie aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, onverminderd het volgende. Uw gegevens kunnen zonder verdere toestemming worden meegedeeld aan dienstverleners die door Lookarai worden ingeschakeld om de uitvoering van onze diensten te ondersteunen, met inbegrip van diensten voor de verwerking van betalingen, chatdiensten van de klantendienst, e-mails, reclame- en marketingcampagnes, de analyse van gegevens en klantenondersteuning. Uw gegevens kunnen ook aan derden worden vrijgegeven wanneer de wet dat vereist of om te voldoen aan een verzoek van een bevoegde autoriteit. Ten slotte kan Lookarai uw gegevens delen in het kader van een fusie, verkoop van activa, financiering of overname van haar onderneming.

Cookies

Wij maken momenteel geen gebruik van cookies.

Opslag en beveiliging van gegevens

Lookarai neemt alle redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen. Relevante persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en te goeder trouw worden inspanningen geleverd om persoonsgegevens veilig op te slaan. Personeelsleden van Lookarai hebben slechts toegang tot de desbetreffende gegevens voor zover dat voor de uitoefening van hun taken noodzakelijk is. Lookarai spant zich bovendien te goeder trouw in om zijn systemen te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking van dergelijke gegevens, en neemt daartoe passende technische en organisatorische maatregelen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Persoonsgegevens worden minstens 3 jaar bewaard, en minstens tot een speler een spel speelt. Lookarai kan evenwel niet garanderen dat het de onrechtmatige toegang tot computers of bestanden, de verspreiding van virussen of onwettige programma's of bestanden via advertenties, of iets anders dat door het verstrekken van informatie aan Lookarai wordt veroorzaakt, kan verhinderen. Lookarai garandeert noch beweert dat uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik of wijziging zullen worden beschermd.

Toegang en wijziging van de gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten in kennis worden gesteld van de gegevens die Lookarai over u heeft verwerkt en deze gegevens desgewenst laten wijzigen of, indien mogelijk, binnen een redelijke termijn laten verwijderen. U kunt ook een eerder gegeven toestemming intrekken en/of bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of specifieke aanbiedingen van Lookarai per e-mail, telefoon, post en/of sms. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, kunt u dit schriftelijk via een e-mailbericht aan info@lookarai.nl kenbaar maken. Wijziging van deze privacyverklaring Lookarai behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. U wordt aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de geldende privacyverklaring.

Contactgegevens

Email: info@lookarai.nl